MOP za varstvo pred hrupom

9. aprila, 2017

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek predloga Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolje. Za namen varstva naravnega in življenjskega okolja pred hrupom uredba med drugim določa mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, začasne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa, ukrepe za zmanjševanje emisije hrupa v okolje, vrste hrupa za katerega se določbe te uredbe ne uporabljajo in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja.

Pripombe in predloge lahko posredujemo do 3. maja letos, na e-naslov gp.mop@gov.si.

4 stopnje varstva pred hrupom

Stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom, so določene za posamezne površine glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa. Pri tem ločimo: I. stopnjo varstva pred hrupom, ki zajema vse površine na mirnem območju na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom,; II. stopnjo, ki zajema površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerem ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa; III. stopnjo, ki zajema površine podrobnejše namenske rabe prostora na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa in IV. stopnjo varstva pred hrupom, na površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni stavb z varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa.

Kako ocenjujejo hrup?

Hrup v okolju na posameznem območju varstva pred hrupom se ocenjuje s pomočjo meritev ali modelnih izračunov. V primeru uporabe modelnih izračunov, se uporabljajo začasne metode ocenjevanja kazalcev hrupa iz priloge 2 z upoštevanjem prilagoditev iz priloge 3 te uredbe. Hrup gostinskih ali zabaviščnih lokalov, ki na prostem ali v nezagrajenem in neprekritem prostoru uporabljajo zvočne naprave se ocenjuje na podlagi ocenjenih ravni hrupa v času obratovanja vira hrupa.

 

Vir: MOP

(Visited 12 times, 1 visits today)