Javna obravnava prenovljenega Zakona o varstvu okolja do 11. septembra

19. julij, 2017

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo in prejšnji teden v javno obravnavo podalo osnutek prenovljenega Zakona o varstvu okolja.

Večkratno spreminjanje Zakona o varstvu okolja, potreba po izboljšavi nekaterih veljavnih rešitev ter vključitev novih vsebin je narekovalo, da je MOP pripravil osnutek novega, prenovljenega Zakona o varstvu okolja, ki ga daje v javno obravnavo. Osnutek zakona ostaja sistemsko in konceptualno enak veljavnemu, MOP pa poudarja le nekatere pomembnejše spremembe ali dopolnitve veljavnega zakona, med katerimi je gotovo najbolj za javnost zanimivo izdajajnje okoljevarstvenih dovoljenj.

Izdajanje okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj

Prav tako je predlagana sprememba veljavne ureditve na področju izdajanja okoljevarstvenih soglasij (OVS) in dovoljenj (OVD), zlasti glede sodelovanja javnosti in zainteresirane javnosti v upravnih postopkih in v smeri združevanja postopkov. Po predlagani ureditvi bodo v postopkih izdaje OVS in OVD za določene vrste naprav ter SEVESO obrate lahko sodelovale tudi civilne iniciative. Upravljavci naprav ali obratov pa bodo na svojo zahtevo lahko v enem samem postopku dobili OVS, gradbeno dovoljenje in OVD za napravo ali za obrat.

Sanacija onesnaženih območij

Povsem na novo je urejena sanacija v preteklosti onesnaženih območij. Osnutek zakona določa predmet morebitne sanacije (opuščena odlagališča odpadkov in industrijska območja ter onesnažene podzemne jame), odgovornost za sanacijo, postopek in način sanacije. Odgovornost za sanacijo prednostno nosi povzročitelj obremenitve oziroma lastnik zemljišča, na katerem je opuščeno odlagališče odpadkov ali opuščeno industrijsko območje. MOP bo to območje evidentiral in odgovorni osebi naložil izvedbo predhodne raziskave, s katero se bo ugotovilo, ali onesnaženost lahko ogroža zdravje ljudi ali okolje. Če bodo rezultati preiskave to grožnjo potrdili, bo MOP takšno območje vpisal v register, odgovorna oseba pa bo morala na svoje stroške izvesti sanacijo. Za primer, ko bo morala kot lastnica onesnaženih območij ali zaradi subsidiarne odgovornosti prevzeti breme sanacije država, je predviden poseben finančni vir (proračunski okoljski sklad, v katerega naj bi se stekali prihodki iz okoljskih dajatev, ki pripadajo državi). Iz tega vira naj bi se do določene višine in pod določenimi pogoji lahko sofinancirala tudi sanacija območij, za katere nosi odgovornost občina, pa tudi lastnik zemljišča, če ni povzročitelj onesnaženosti.

Odpadki v stečajni masi

Ker zakon, ki ureja postopke insolventnosti, ne ponuja ustreznega okvira za reševanje problematike stečaja in prenosa odpadkov in onesnaženih nepremičnin na državo, MOP predlaga ustreznejšo ureditev stečaja podjetij, v katerih se v stečajni masi nahajajo odpadki, nevarne snovi ali odlagališča odpadkov. Pravne ali fizične osebe, ki so zaradi svoje dejavnosti zavezane za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, bodo morale o začetku postopka insolventnosti ali likvidacije o tem obvestiti MOP in pristojno inšpekcijo. Če se bo začel stečajni postopek, bo moral stečajni upravitelj ugotoviti, ali so v stečajni masi odpadki, nevarne snovi ali odlagališče odpadkov, in o tem obvestiti MOP. MOP bo zagotovil izvedbo skrbnega okoljskega pregleda, v katerem bo ocenjena tudi višina stroškov predpisanega ravnanja z odpadki, morebitno onesnaženo nepremičnino ali odlagališčem. MOP bo poročilo o skrbnem okoljskem pregledu poslal stečajnemu upravitelju, ocena stroškov pa bo predstavljala pogojno terjatev, do poplačila katere bo MOP upravičen, če se bodo odpadki, onesnažene nepremičnine ali odlagališče po zaključku stečajnega postopka prenesle na državo. Stečajni upravitelj bo moral odpadke, nevarne snovi in odlagališče prodajati prednostno, posebna ureditev velja za odlagališče odpadkov. Stečajni upravitelj bo moral v šestih mesecih od oklica stečaja izvesti dražbo, če bo ta neuspešna, pa odlagališče ponuditi upnikom ali tretjim osebam. Če ga ne bo mogel prodati ali ga upniki ali tretje osebe ne bodo hotele prevzeti, bo preneseno na državo. Enako bo tudi z odpadki ali (onesnaženo) nepremičnino, česar ne bo mogoče prodati ali razdeliti, bo preneseno na državo.

Spremembe pristojnosti občin

V osnutku zakona so predlagane tudi spremembe in izboljšave na področju gospodarskih javnih služb varstva okolja, zlasti občinskih. Občinam pa so dane tudi nekatere nove pristojnosti, zlasti glede urejanja varstva pred hrupom in kakovosti zunanjega zraka.
MOP je pri prenovi zakona tudi izboljšal ali dopolnil nekatere veljavne rešitve ter vnesel manjše vsebinske in tehnične popravke, ki jih je narekovalo dosedanje izvajanje veljavnega zakona.

Vir: MOP

 


Pripombe in predloge lahko posredujemo do ponedeljka, 11. septembra 2017, na e-naslov: gp.mop(at)gov.si.

(Visited 5 times, 1 visits today)