Skupaj za zdravje

7. aprila, 2016

Nacionalni inštitut za javno
zdravje (NIJZ) je predstavil skupnostni pristop v podporo
učinkovitemu zadovoljevanju potreb lokalnega prebivalstva. S
pristopom želijo krepiti zdravje in zmanjšati neenakosti na tem
področju.

Na konferenci, ki se je je udeležilo
preko 100 udeležencev iz zdravstvenega, socialnega in zaposlitvenega
sektorja ter nevladnih organizacij, so bili predstavljeni skupnostni
pristop za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju,
socialna aktivacija ter primeri dobrih praks.

Okrepljena javnozdravstvena vloga
zdravstvenih domov

Javnozdravstveno poslanstvo zdravstvenega doma
(ZD) je, kot so povedali na NIJZ, široko in obsežno – aktivna skrb za doseganje najvišje
možne ravni zdravja lokalne skupnosti in zmanjševanja neenakosti v
zdravju; sistematično izvajanje različnih preventivnih programov in
aktivnosti promocije zdravja; zagotavljanje učinkovitega prepletanja
populacijskega preventivnega pristopa s pristopom k posameznikom z
visokim tveganjem; strukturirano in v posameznika usmerjeno
zdravstvenovzgojno delo; omogočanje aktivne participativne vloge
uporabnikov v procesih določanja prednostnih ukrepov in udejanjanje
skupnostnega pristopa za zdravje.
“Pri skupnostnem pristopu je v
ospredju uporabnik programa, zato je tovrsten pristop prilagojen
njegovim potrebam. Poudarek je na spretnostih in kompetencah vseh
sodelujočih struktur in partnerjev v lokalnem okolju ter na
spoštovanju avtonomnosti posameznika. Skupnostni pristop omogoča
boljši dostop do storitev in programov, razvoj podpornih mrež in
skupin za samopomoč ter upošteva formalne in neformalne oblike
pomoči,” so pojasnili. Za uspešno udejanjanje skupnostnega pristopa je po njihovih besedah potebno vse
partnerje usposobiti s področja obravnave ranljivih skupin,
zmanjševanja neenakosti v zdravju in krepiti razvijanje kulturnih
kompetenc.


Oblikovanje centrov za krepitev
zdravja

V okviru projekta so pripravili tudi
koncept Centrov za krepitev zdravja. Gre za samostojne
organizacijske enote v organizacijski strukturi ZD in ključne
organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za
zagotavljanje dejavnosti krepitve zdravja, zdravstvene vzgoje in
zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti. Ena ključnih
novosti in prednosti CKZ je odpiranje v lokalno skupnost. V
okviru pilotnega testiranja projekta Skupaj za zdravje, ki je
potekalo v treh zdravstvenih domovih, in sicer ZD Sevnica, ZD Vrhnika
in ZD Celje s pripadajočimi lokalnimi okolji, so tako obravnavali
850 ranljivih oseb; najpogosteje je šlo za brezposelne osebe,
socialno-ekonomsko ogrožene in osebe s težavami v duševnem
zdravju. Kot najpogostejši oviri pri dostopu do preventivnih
programov sta bili prepoznani neinformiranost in nemotiviranost
uporabnikov.


Rešitve razvite v
projektu Skupaj za zdravje in predstavljene na konferenci bodo
pomembna podpora odločevalcem pri načrtovanju sistemskih ukrepov in
izhodišč za diseminacijo, pa tudi financiranje modela t. i.
integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanja neenakosti
v zdravju s sredstvi operativnega programa.

(Visited 9 times, 1 visits today)