Pesticidi: nova pravila in prepovedi pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev

9. februarja, 2020

Nekateri pesticidi bodo v EU odslej prepovedani, saj je EU sprejela nova pravila in prepovedala uporabo in izredno registracijo nekaterih pesticidov, ki so nevarni za okolje in zdravje ali imajo ustreznejšo alternativo.

Že lani sredi decembra so v EU začela veljati nova pravila na področju zdravja rastlin, ki so določena v Uredbi (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin ter njenih izvedbenih in delegiranih aktih. Nova zakonodaja bo zagotovila, da bomo v EU bolje pripravljeni na spopadanje z izbruhi rastlinskih bolezni in škodljivcev, obenem pa bo okrepila zaščito ozemlja EU pred vstopom novih bolezni in škodljivcev, ki v EU še niso navzoči in bi lahko po vnosu v EU povzročili škodljive ekonomske, okoljske in socialne posledice. Veseli tudi dejstvo, da bo zaradi sprejetih pravil manjša potreba po uporabi fitofarmacevtskih sredstev.

Januarja dokončno prepovedali klorpirifos in klorpirifos-metil

V skladu z določbami Izvedbene Uredbe komisije (EU) 2020/17 ter Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2020/18 bodo države članice preklicale registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo klorpirifos oziroma klorpirifos-metil kot aktivno snov. Morebitno prehodno obdobje, ki ga države članice odobrijo v skladu s členom 46. Uredbe (ES) št. 1107/2009, pa se izteče v 3 mesecih, torej 16. aprila 2020.

Prepovedani tudi nekateri do zdaj uporabljani pesticidi v Sloveniji

V Sloveniji so bila doslej registrirana tri fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo aktivno snov klorpirifos-metil, in sicer Redlan 22 EC, Pyrinex M22 in Daskor 440. Omenjene snovi imajo po ugotovitvah Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) negativne genotoksične in nevrološke učinke, pri čemer pa najnižjih vrednosti, ki jim je oseba še lahko varno izpostavljena, ni mogoče določiti.

Prodaja in uporaba fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivno snov klorpirifos-metil, s tem ukrepom v rasni sezoni 2020, niso več dovoljeni.

Prepoved izredne odobritve registracije pesticidov, za katere obstajajo alternative

Evropska komisija je Romuniji in Litvi prepovedala uporabo mehanizma izdaje nujnih registracij za tri pesticide neonikotinoide (imidakloprid, klotianidin in tiametoksam). Čeprav je bila uporaba teh snovi zaradi škodljivosti za čebele že omejena na ravni EU, sta ti državi večkrat izkoristili možnost izredne odobritve registracij, da bi se spopadli z določenimi paraziti. Ker je EFSA takšno odstopanje ocenila za neupravičeno, je Komisija državama prepovedala nadaljnjo takšno prakso ter poudarila, da je izdaja nujnih registracij za pesticide dopustna le ob izpolnjevanju strogih pogojev in da ni mogoče sprejeti, da države članice uporabljajo škodljive pesticide, če obstajajo ustrezne alternative.

 

 

Vir: MKGP, EK v Sloveniji

 

(Visited 325 times, 1 visits today)