Vlada o Programu razvoja podeželja ukrep za dobrobit živali, pomoči za mlade kmete in načinih zbiranja zborničnega prispevka

10. januar, 2017

Vlada RS je na decembrski seji v okviru Programa za razvoj podeželja 2014–2020 sprejela ukrep, namen katerega je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja, določene v predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost, ter običajno rejsko prakso opredeljeno v PRP 2014–2020.

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz PRP 2014–2020 v letu 2016 je opredeljevala vsebino in izvedbo ukrepa dobrobit živali (DŽ) le za prašiče. S sprejetjem nove Uredbe pa se je v ukrep DŽ vključilo tudi govedo, in sicer z določitvijo vstopnih pogojev, trajanja obveznosti, zahteve glede paše goveda in pogojev za izpolnjevanje te ter podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s kontrolami ter sistemom znižanj in izključitev.

cow-419081_960_720

V letu 2017 se ukrep dobrobiti živali izvaja v treh operacijah, in sicer za prašiče, govedo in drobnic

Med drugim uredba določa:

  • govedo se mora pasti najmanj 120 dni v času od 1. aprila do 15. novembra 2016,

  • govedo lahko prenočuje v hlevu,

  • krave molznice se morajo dnevno pasti vsaj v času jutranje in večerne molže,

  • zatiranje notranjih zajedavcev na podlagi predhodne koprološke analize in vodenje dnevnika paše.

Vlada je na decembrski seji spregovorila tudi o pomoči za mlade kmete. Gre za izvajanje pomoči za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. V podukrepu so upravičenci mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo. V okviru prvega javnega razpisa je bila podpora dodeljena 220 mladim kmetov v skupni višini 8.896.800 €. Podprti mladi kmet – upravičenec iz prvega javnega razpisa v povprečju obdeluje 27,84 ha kmetijskih zemljišč.

agriculture-91150_960_720

V juniju je bil objavljen drugi javni razpis, s katerim so razpisali prav tako 12 milijonov evrov javnih sredstev. Podatkov številu upravičencev in o višini dodeljenih sredstev še ni, predvidoma pa bodo dodeljena vsa razpisana sredstva. Za celo obdobje izvajanja podukrepa je v Programu razvoja podeželja rezerviranih 60,65 milijona evrov.

(Visited 7 times, 1 visits today)