Svetovni dan voda: Voda za vse

22. marec, 2019
B.R.
Velenje /Foto: Alex Štokelj, Invida d.o.o., www.slovenia.info

Danes je dan, ko se po vsem svetu govori o aktualni problematiki, povezani z vodami. Letos svetovni dan voda obeležujemo pod sloganom »Voda za vse – ne prezrimo nikogar«.

Po vsem svetu se bo razpravljalo o pomenu in načinih uresničevanja Cilja 6 Agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030. Omenjeni Cilj se osredotoča na zagotavljanje dostopa do vode in sanitarne ureditve za vse. Dostop do vode podpira javno zdravje in je zato ključnega pomena za trajnostni razvoj ter stabilen in uspešen svet. Ne moremo napredovati kot globalna družba, medtem ko 2,1 milijarde ljudi živi v domovih brez varne vode. Na nas vseh v razvitem svetu pa je, da z vodnimi viri ravnamo odgovorno in trajnostno.

Dan odprtih vrat – vodna infrastruktura

Direkcija RS za vode (DRSV) pripravlja t.i. Dan odprtih vrat na različnih lokacijah vodne infrastrukture po Sloveniji. Danes si bomo tako lahko ogledali:

  • pregrade na Hudourniku v dolini dimnikov,
  • jezbice na Savi,
  • zaplavni pregradi na vodotoku Bela
  • strunjanske visokomorske nasipe in sanirano strugo Roje
  • suhi zadrževalnik Pikolud – zbirno mesto na Streliški cesti b.š. v Novi Gorici;
  • podvinski jez v Malih Braslovčah;
  • vzpostavitev pretočnega profila potoka Ledava
  • Strugo Bistrice v Šentrupertu

 

 

Revizija učinkovitosti ohranjanja virov pitne vode

Od kakovosti voda ni odvisno samo izvajanje gospodarskih dejavnosti, turizem, kmetovanje, pridobivanje energije, ampak predvsem naše življenje in zdravje. Zato je Računsko sodišče izvedlo revizijo učinkovitost dolgoročnega ohranjanja virov pitne vode. Ugotovilo je, da Ministrstvo za okolje in prostor z izvajanjem državnega monitoringa večinoma pridobiva ustrezne podatke o količinskem in kakovostnem stanju podzemnih in površinskih vodnih teles. Stanje voda, ki ga ocenjuje vsakih 6 let, je bilo ocenjeno kot slabo za 3 od 21 podzemnih vodnih teles in za večino površinskih vodnih teles. Poudarili so pomanjkljiv monitoring globljih vodonosnikov podzemnih voda ter da z monitoringom ni mogoče zajeti vseh snovi, ki lahko obremenjujejo vode zaradi človekove dejavnosti.

Onesnaževanje ima velik vpliv na kakovost vodnih virov

Ugotovljen je bil pomemben vpliv človekove dejavnosti na vse podzemne vode in skoraj vse površinske vode, količine onesnaževal, ki obremenjujejo vode, pa ostajajo podobne preteklim obdobjem. Računsko sodišče je opozorilo, da so dejanske obremenitve voda lahko tudi večje od ocenjenih, saj ministrstvo o njih nima popolnih podatkov. Prav tako ministrstvo ni povsod zagotovilo primerljivosti podatkov o obremenitvah voda s preteklimi obdobji.

Vir: Računsko sodišče
Vir: Računsko sodišče

Računsko sodišče je prikazalo vpliv onesnaževanja – presežene mejne vrednosti pesticidov in nitratov – na kakovost pitne vode na primeru v Dravski kotlini. Pri tem je izpostavilo pomen ohranjanja podzemnih virov pitne vode, saj je njihovo onesnaženje izredno težko sanirati, tudi skozi več generacij.

Vir: Računsko sodišče
Vir: Računsko sodišče

 

Vir: DRSV, Računsko sodišče RS

(Visited 8 times, 1 visits today)