Slovenija pridobila prva dva integrirana LIFE projekta: za Natura 2000 in podnebje

25. februarja, 2019
Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info

Evropska komisija je pretekli teden objavila seznam 12 velikih okoljskih in podnebnih projektov iz 10 držav članic, v katere bo preko programa LIFE investirala 116,1 milijon evrov. Med njimi sta tudi prva integrirana projekta za Slovenijo, LIFE-IP NATURA.SI in LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ju je s partnerji pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Za Slovenijo sta to prva integrirana projekta.

LIFE-IP NATURA.SI

Slovenija je ena izmed evropskih držav z največjo biotsko raznovrstnostjo. Kar 38 % državnega ozemlja je vključenega v omrežje Natura 2000, evropskega omrežja posebnih varstvenih območij.

Ker ima Slovenija dobro razvit sistem razvojnega načrtovanja, še posebej za naravne vire, kot so gozdovi, vode, ribištvo in lovstvo, je naša država že v preteklih letih (2007-2013, 2015-2020) sprejela načrt upravljanja za območja Natura 2000, ki se je močno oprl na obstoječe sisteme. Veljaven Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020 je Vlada Republike Slovenije sprejela aprila 2015.

Na terenu pa, kot priznava Ministrstvo za okolje in prostor, upravljanje omrežja Natura 2000 v Sloveniji ne poteka na vseh področjih enako učinkovito, oz. so na posameznih področjih vrzeli, ki jih v obstoječih okvirjih, finančnih in kadrovskih, ni mogoče preseči. Zaradi tega se je Ministrstvo odločilo za prijavo integriranega projekta za naravo, s katerim bi te vrzeli zapolnili.

V projektu LIFE-IP NATURA.SI med drugim želijo okrepiti izvajanje nacionalnega programa upravljanja območij Natura 2000 in izboljšati stanje ohranjenosti izbranih Natura 2000 vrst in habitatnih tipov.

V 8-letnem projektu (predviden zaključek 31.12.2026) sodeluje 15 partnerjev. MOP kot vodilni partner koordinira projekt.  “LIFE-IP NATURA.SI je prvi velik projekt za naravo, ki bo obenem povezoval in spodbujal izvajanje ukrepov za naravo, financiranih iz drugih EU in nacionalnih virov. Skupna vrednost projekta je 17.007.204 EUR. 10,2 milijona EUR (oz. 60 %) prispeva Evropska komisija iz centraliziranega programa LIFE, 5 milijonov prispeva proračun RS preko aktivnosti MOP, MKGP in DRSV, ostalih 1,8 milijonov pa prispevajo drugi partnerji,” so ob tem še povedali na Ministrstvu.

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE IP Poskrbimo za podnebje)

Vlada RS je decembra 2014 sprejela Operativni program za zmanjševanje toplogrednih plinov (OP TGP), ki določa ukrepe, s katerimi bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom do leta 2030 za sektorje, ki niso vključeni v shemo trgovanja z emisijami toplogrednih plinov (to so promet, kmetijstvo, raba energije v storitvenem sektorju in gospodinjstvih, emisije zaradi odlaganja odpadkov).

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju s 14 partnerji, bo tako obravnaval vrzeli in ozka grla pri izvajanju tega načrta in nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2014–2020.

Merljivi pričakovani rezultati projekta obsegajo izboljšano trajnostno mobilnosti, energetsko učinkovitost stavb in skladiščenje ogljika (zajemanje in dolgoročno shranjevanje atmosferskega ogljikovega dioksida). Vzpostavljena bosta tudi nacionalni toplotni zemljevid ter strategijo ogrevanja in hlajenja do leta 2050.

Vir: MOP

 

(Visited 168 times, 1 visits today)