Prva Strategija lokalnega razvoja ima zagotovljeno finančno podporo

18. avgusta, 2016

<![CDATA[Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je včeraj izdala prvo odločitev o finančni podpori za Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino za obdobje 2014–2020, in sicer za območje med Snežnikom in Nanosom, ki vključuje območje občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica.

Kot pojasnjujejo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je Strategija del ‘Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost’ (CLLD), novega pristopa v izvajanju programskega obdobja 2014–2020 (nadgradnja programa LEADER). Njegov cilj so multiplikativni učinki pri povezovanju ukrepov in sredstev iz več evropskih skladov hkrati, ki se dodeljujejo v upravljanje lokalnim območjem – lokalnim akcijskim skupinam.
Gre za prvo izmed 37 Strategij lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino, za katere bodo odločitve o finančni podpori sledile v prihajajočih tednih.
Za celovit razvoj lokalnih območij
Namen tega pristopa je sicer spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju. "Dejavnosti v okviru CLLD so usmerjene v povečanje zaposlovanja, spodbujanja gospodarske rasti, socialne vključenosti, ustvarjanje novih delovnih mest ter podpiranje zaposljivosti in mobilnosti delovne sile,” pravijo na Ministrstvu.
Strategijo izvajajo lokalne akcijske skupine (LAS), pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije in institucije regionalnega razvoja. Vsebine v tem okviru so namenjene podjetnikom posameznikom, pravnim osebam javnega in zasebnega prava, mladim (osipniki, odvisniki, mladoletni prestopniki, otroci in mladostniki iz družin, v katerih je prisotno nasilje) in druge ranljive skupine (ženske žrtve nasilja, migrantke, pripadnice etničnih manjšin), dolgotrajno brezposelne osebe, starejši, nevladne organizacije, interesna ali druga združenja na lokalni ravni, lokalne ali teritorialne pobude.
Pričakuje se vrsta pozitivnih učinkov
Uresničitev Strategij predstavlja priložnost, da se prepoznajo lokalni potenciali, ki bodo omogočali dodano vrednost življenju na lokalnem območju z ohranjanjem obstoječih in ustvarjanjem novih poslovnih priložnosti. S podporo gospodarskim dejavnostim in vlaganji v človeške potenciale ter manjšimi vlaganji v prenovo bo mogoče na območjih LAS ustvariti razmere za njihovo razvojno prestrukturiranje. Z vključevanjem deležnikov v pripravo, odločanje in izvajanje projektov se bosta razvijala in krepila tudi človeški potencial in inovativnost prebivalcev teh območij. S tem bodo zagotovljeni pogoji za nova delovna mesta, povečanje socialne vključenosti s spodbujanjem inovativnih partnerstev in varovanje okolja.]]>

(Visited 7 times, 1 visits today)