Oktober – mesec požarne varnosti

7. oktobra, 2015

 Mesec oktober je že tradicionalno posvečen požarni varnosti, letos je tema projekta evakuacija, s poudarkom na njenem praktičnem izvajanju. Projekt izvaja Uprava RS za zaščito in reševanje v
sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo. Namen projekta je spodbuditi lastnike ali uporabnike objektov, da vaje evakuacije organizirajo in izvedejo,
na nas pa je, da se jih udeležimo v čim večjem številu.

Načrt evakuacije

Evakuacija je umik iz objekta po najhitrejši varni poti, ki je narisana v načrtu evakuacije, na zbirno mesto. Izdelavo načrta evakuacije določa Pravilnik o požarnem redu, ki narekuje, da morajo lastniki ali uporabniki objektov najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru.

Ob klicu na številko 112 povemo:
– svoj ime in priimek,
– kje gori,
– kaj gori,
– kako velik je požar,
– ali so ogroženi ljudje in živali.

»Načrt evakuacije mora biti izdelan za objekte, za katere predpis določa izdelavo požarnega reda, v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko več kot 100 ljudi,« nam pojasni mag. Mojca Zupan, vodja Sektorja za načrtovanje in preventivo pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Napake pri gašenju požara:
polivanje vrelega olja z vodo,
– gašenje naprav pod električnim tokom z vodo,
– dovajanje svežega zraka …

Ukrepi za zagotavljanje varnosti

Pri preventivi ukrepov zagotavljanja varnosti poznamo prostorske, gradbene, tehnološke, tehnične in organizacijske ukrepe, ki zmanjšujejo možnost za nastanek požara, ob njegovem nastanku pa zagotavljajo varno evakuacijo ljudi in premoženja ter preprečujejo njegovo širjenje.

»V domačem okolju to pomeni, da poskrbimo za urejenost prostorov, predvsem stopnišč, kleti in podstrešij, da redno čistimo in vzdržujemo kurilne in dimovodne naprave, da uporabljamo le nepoškodovane električne in plinske naprave v skladu z navodili proizvajalca,« priporoča Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Odveč ni niti opozorilo, da previdno ravnamo z odprtim ognjem, lahko vnetljive in hlapljive snovi pa hranimo zaprte v za to primernih prostorih.

V primeru požara ostanemo mirni in ga poskusimo pogasiti z gasilniki, lahko pa si pomagamo tudi s priročnimi gasilnimi sredstvi, kot so mokre krpe, pokrovke, pesek ali vedro vode.

Kako ravnati v primeru požara?

V primeru požara ostanemo mirni, če nam razvitost požara to dopušča, ga poskusimo pogasiti z gasilniki ali drugimi napravami za gašenje, lahko pa si pomagamo tudi s priročnimi gasilnimi sredstvi kot so mokre krpe, pokrovke, pesek ali vedro vode. »Če požara ne moremo pogasiti, na požar opozorimo sostanovalce in o požaru obvestimo gasilce na telefonsko številko 112,« svetuje sogovornik in nadaljuje, da nas v primeru požara ne sme zagrabiti panika, nikakor ne smemo podcenjevati nevarnosti požara, pri gašenju pa moramo paziti, da ne ogrožamo sebe in drugih.

 

Barbara Rudolf

 

(Visited 76 times, 1 visits today)