Obseg kmetijskih zemljišč se zmanjšuje na račin pozidave in zaraščanja – nov ukrep usmerjen proti zaraščanju

15. januarja, 2017

Kmetijska zemljišča so naravna dobrina, pomembna za pridelavo hrane, varovanje okolja, ohranjanje kulturne krajine in poseljenosti podeželja ter opravljanje ekoloških funkcij. MKGP ugotavlja, da se obseg kmetijskih zemljišč zaradi intenzivne pozidave in zaraščanja vztrajno zmanjšuje.

Preprečevanje zaraščanja med prednostnimi programskimi usmeritvami

Zmanjšuje pa se tudi rodovitnost tal, kar je posledica erozije, zmanjšanja organske snovi v tleh, zaslanjanja tal in podnebnih sprememb. Ker pa prebivalstvo narašča, naraščajo tudi potrebe po hrani, kar pomeni, da potrebujemo več kmetijskih zemljišč in boljša, bolj produktivna tla.

MKGP je med prednostne programske usmeritve v Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 med drugim zapisalo tudi preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč. In prav zato so, kot pravijo na ministrstvu, pripravili Uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, ki je “eden ključnih dokumentov za vzpostavitev nove kmetijske dejavnosti”.

Uredba sprejeta 12. januarja vzpostavlja poseben fond za usposobitev zemljišč

Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih bo omogočila izvajanje ukrepa za hitrejšo ponovno vzpostavitev kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo. Minister mag. Dejan Židan je v zvezi s odpravljanjem zaraščanja kmetijskih zemljišč izpostavil, da »se lahko na 12.000 ha zaraščenih kmetijskih zemljišč vzpostavi kakovostna kmetijska proizvodnja.«

Ta uredba po besedah ministra vzpostavlja poseben fond, ki ga bodo lahko posamezni uporabniki zaraščenih zemljišč koristili tako, da se bodo prijavili na razpis in svoja zemljišča usposobili. Pri tem je zelo pomembno, da v nekem srednjeročnem obdobju – predvidoma v roku 10 let – na teh zemljiščih poteka kmetijska pridelava. »Gre za nov ukrep aktivne kmetijske politike, ki ponovno poudarja varovanje kmetijskih zemljišč kot eno od temeljnih prioritet Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«

Tudi finančna podpora

Uredba ureja tudi finančno podporo za izvajanje odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju z namenom ponovne vzpostavitve kmetijske dejavnosti. “Finančna pomoč se izplača kot enkratni pavšalni znesek 3000 eurov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju. V uredbi je opredeljena tudi najmanjša površina (0,3 ha), za katero se dodeli pomoč, ter omejitev, da so posamezna zemljišča lahko predmet podpore le enkrat v obdobju desetih let,” pojasnjujejo na ministrstvu.

 

Vir: MKGP

(Visited 19 times, 1 visits today)