Ministrstvo opozarja glede nevarne rabe fitofarmacevtskih sredstev

3. aprila, 2017

V spomladanskih mesecih se kmetijske rastline običajno zaščiti  pred škodljivimi organizmi in rastlinami s fitofarmacevtskimi sredstvi. Pri tem Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opozarja, da nepravilna uporaba tovrstnih sredstev lahko predstavlja veliko nevarnost za okolje in čebele ter za zdravje ljudi. Prav zaradi navedenega po uporabi fitofarmacevtskih sredstev posežemo šele takrat, ko smo izčrpali vse druge možnosti varstva rastlin. 

MKGP skupaj z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skupaj (URSVHVVR) ter v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije pričenja vsakoletne aktivnosti obveščanja in ozaveščanja javnosti o pomenu pravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS).

“Cilj aktivnosti je zmanjšanje tveganj za zdravje ljudi in okolje, s poudarkom na varovanju čebel, ki so eden ključnih indikatorjev čistosti okolja in imajo pomembno vlogo pri kmetijski proizvodnji. Slovenija je v letu 2011 med prvimi v EU omejila uporabo neonikotinoidov za zaščito čebel. Od takrat nismo bili več priča množičnim pomorom čebel, ki potrjuje pravilnost sprejetih ukrepov. Kljub kritikam s strani uporabnikov in delno tudi EK je Slovenija vztrajala na začrtani poti. Podobni ukrepi so bili sprejeti s strani Komisije šele v letu 2014,” povedo na ministrstvu. V letošnjem letu pa je Evropska agencija za varno hrano potrdila nesprejemljivo tveganje za čebele. Slovenija v tem pogledu nadalje podpira predloge dodatnih omejitev ali celo prepovedi uporabe neonikotinoidov v kmetijstvu za zaščito čebel in ostalih opraševalcev.

Za trajnostni razvoj kmetijstva

MKGP na podlagi usmeritev Vlade RS spodbuja uporabo kmetijskih praks z manjšo rabo FFS s poudarkom na razvoju integriranega varstva rastlin in nekemičnih metod ter raziskav na področju trajnostnega razvoja kmetijstva. V ta namen na Kmetijskem inštitutu Slovenije nastaja spletna stran za integrirano varstvo rastlin, z namenom dostopnosti ustreznih informacij glede varstva rastlin na enem mestu.

Spremembe pravilnika

Skladno s stališči vlade je MKGP pripravilo tudi spremembe Pravilnika o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev ter Pravilnika o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev. “Predlaga se prepoved uporabe herbicidov na javnih površinah ter sprememba kriterijev za prodajo FFS nepoklicnim uporabnikom, in sicer so za nepoklicno rabo predvidena le FFS, ki so navedena na seznamu FFS, dovoljenih za ekološko pridelavo,” pojasnjujejo.

MKGP je v sodelovanju s Strokovno komisijo letos pripravilo tudi predlog spremembe Nacionalnega akcijskega programa, ki vsebuje 17 ukrepov, ki so naravnani na zmanjšanje uporabe FFS in tveganj, povezanih z njimi. Na nivoju Evropske skupnosti pa so v postopku sprejetja tudi kriteriji za določitev endokrinih lastnosti aktivnih snovi v FFS v okviru Uredbe 1107/2009, ki pomenijo možne izločitvene kriterije za določena FFS.

FFS so pripravki, ki se v kmetijstvu uporabljajo za varstvo rastlin in pridelkov pred škodljivimi organizmi ali za zatiranje nezaželenih rastlin. Nepravilna uporaba FFS lahko predstavlja veliko nevarnost za okolje in čebele ter za zdravje ljudi. Prav zaradi navedenega po uporabi FFS posežemo šele takrat, ko smo izčrpali vse druge možnosti varstva rastlin. 

Zgolj registrirana sredstva, za določen namen in na določen način, v pravem odmerku

Osnovno načelo pravilne uporabe FFS je, da vedno uporabljamo le v Sloveniji registrirana sredstva in to zgolj za namene in na način, za katere je uporaba dovoljena. “Pozorni moramo biti na odmerek, čas in število tretiranj ter karenco. Karenca nam zagotavlja, da bodo morebitni ostanki FFS v ali na rastlinah minimalni, oziroma da na zdravje ljudi in živali ne bodo imeli negativnega vpliva. Posebej moramo biti pozorni tudi na morebitne omejitve uporabe in opozorila. Ker je uporabnik FFS v prvi vrsti najbolj izpostavljen FFS, in sicer pri pripravi škropilne brozge ter pri rokovanju s sredstvom, je izrednega pomena dosledna in pravilna uporaba zaščitne opreme,” opozarjajo na ministrstvu. Vse navedene podatke najdemo na etiketi oziroma v navodilu za uporabo, ki ga moramo skrbno prebrati.

Nikoli se ne sme škropiti v vetrovnem vremenu!

Varnosti pas za zaščito voda

Pri uporabi FFS mora uporabnik upoštevati varnostni pas med območjem škropljenja in vodno površino, ki je naveden na etiketi in v navodilu za uporabo. Če ni drugače navedeno, znaša varnostni pas najmanj 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda, kot je določeno v zakonodaji s področja voda.

Posebno skrbnost do čebel

Posebno mesto pri uporabi FFS ima skrb za čebele in druge neciljne organizme, ki so izpostavljeni FFS z nabiranjem nektarja, cvetnega prahu in medene rose neposredno ob nanašanju FFS. FFS, ki so škodljiva za čebele, so na etiketi označena kot »Nevarno za čebele« in opremljena s posebnim grafičnim znakom:

nevarno za čebele

Pri uporabi takih sredstev mora uporabnik FFS upoštevati posebna navodila.

Evidenca o uporabljenih sredstvih

Zakonska obveza o vodenju evidence o uporabljenih FFS velja za vse poklicne uporabnike. To so tisti, ki uporabljajo FFS za poklicno rabo, imajo izkaznico o znanju o ravnanju s FFS in z izkaznico lahko kupujejo vsa FFS. S primerjanjem podatkov o uporabi FFS, pojavu škodljivih organizmov v posameznih obdobjih ter rezultatu našega dela med leti, pridobivamo bogate izkušnje.

“Zavedamo se, da je ključni dejavnik pri doseganju zastavljenih ciljev strategije v prvi vrsti izobražen in okoljsko ozaveščen uporabnik FFS, ki na eni strani skrbi za zdravstveno varstvo rastlin po drugi strani pa se zaveda pomena varovanja okolja (vključno z čebelami) in zdravja ljudi,” poudarjajo na ministrstvu. Zato URSVHVVR veliko energije in naporov vlaga v izobraževanje uporabnikov FFS.

S FFS moramo ravnati kot z nevarnimi odpadki, izpraznjeno in pravilno očiščeno embalažo pa lahko vrnemo v trgovino s FFS, oziroma jo odnesemo na posebno zbirno mesto za očiščeno embalažo FFS.

“Dostopnost in uporaba FFS sta regulirani pravici, ki ju posameznik pridobi z izkazanim znanjem o ravnanju s FFS, predvsem z namenom, da z uporabo FFS ne povzroča nesprejemljivega tveganja za okolje in zdravje ljudi, ki sta temeljni pravici vseh državljanov. Zato je pravilno rokovanje s FFS velika odgovornost tako uporabnika kot tudi države,” še dodajajo za konec.

 

Vir: MKGP

(Visited 46 times, 1 visits today)